ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι παρεχόμενες αναλογιστικές υπηρεσίες της Prudential Actuaries Ltd εστιάζονται στο σύστημα καθορισμένων παροχών (Defined Benefit) και στις διατάξεις των Διεθνών και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Απευθύνονται σε εταιρείες του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και του πλήθους του απασχολούμενου προσωπικού τους. Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα Συμβουλευτικών και Αναλογιστικών Υπηρεσιών με κυριότερες τις:

1.Αναλογιστικές Μελέτες Διεθνών και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Αποτελούν Μελέτες Υπολογισμού των Υποχρεώσεων του Εργοδότη προς τους Εργαζομένους, στο πλαίσιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων/ΔΛΠΧ/ΔΛΠ 19 (Οδηγία 2003/51/ΕΚ, Ν.3229/2004), καθώς και των Νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων/ΕΛΠ (Ν.4308/2014) όπως αυτά ισχύουν. Επιπροσθέτως, η Εταιρεία μας έχει πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση αναλογιστικών μελετών σύμφωνα με τα Αμερικάνικα (USGAAP-FASB/ASC715) και τα Γερμανικά Λογιστικά Πρότυπα.

2.Αναλογιστικές Μελέτες Αξιολόγησης Βιωσιμότητας Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Προγραμμάτων / Παροχών προς Εργαζομένους

Αποτελούν Μελέτες Αξιολόγησης της Βιωσιμότητας Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων (ως π.χ. συνταξιοδοτικών), με στόχο τον υπολογισμό των μαθηματικών αποθεματικών που αντιστοιχούν στις δεδουλευμένες απαιτήσεις των ασφαλισμένων, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 4364/2016 – Solvency II, καθώς και του Π.Δ. 178/2002 όπως ισχύουν

3.Αναλογιστικές Μελέτες Σχεδιασμού/Μετατροπής Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Προγραμμάτων

Αποτελούν μελέτες επανασχεδιασμού και μετατροπής των παροχών ενός προγράμματος (ως π.χ. από πρόγραμμα καθορισμένων παροχών σε πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών) ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η διαχρονία βιωσιμότητα αυτού.

4.Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Συγχωνεύσεις/ Εξαγορές/Αναδιαρθρώσεις

Σε περίπτωση ύπαρξης προγράμματος καθορισμένων παροχών (π.χ εφάπαξ παροχών, συνταξιοδοτικών παροχών κλπ), παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οντότητες που προχωρούν σε συγχωνεύσεις ή εξαγορές.

5.Αναλογιστικές Μελέτες Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ασφάλισης

Αποτελούν μελέτες αξιολόγησης της βιωσιμότητας Ταμείων Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ασφάλισης, στα πλαίσια των Νόμων 3029/2002 και 4387/2016 όπως ισχύουν.

6.Αναλογιστικές Μελέτες Υποστήριξης Τεχνικού Συμβούλου / Πραγματογνώμονα

Λαμβάνοντας υπόψη τον κώδικα δεοντολογίας της Αναλογιστικής Επιστήμης και τους κανόνες των χρηστών ηθών εκπονούνται μελέτες υποστήριξης και τεκμηρίωσης γνωμοδοτήσεων Τεχνικών Συμβούλων σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

7.Αναλογιστικές Μελέτες Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών (Stress Test / Σενάρια Ευαισθησίας)

Συμπληρωματικά και υποστηρικτικά με τις ανωτέρω αναλογιστικές μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, μπορούν να εκπονηθούν πολλαπλά μοντέλα σεναρίων ευαισθησίας, προκειμένου να εξαλειφθεί η οποιαδήποτε αβεβαιότητα ως προς την φερεγγυότητα των μελλοντικών χρηματοροών (εισροών/ εκροών).

Κατά κανόνα, όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες εκπονούνται με πρωτοβουλία των εργοδοτών.
Στόχος των μελετών αυτών είναι η λογιστική απεικόνιση της εξέλιξης και αποτίμησης των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών (Defined Benefit Plans) προς τους εργαζομένους (ως π.χ. εφάπαξ παροχή που καταβάλλεται λόγω συνταξιοδότησης στο τακτικό προσωπικό αορίστου χρόνου με βάση τον Ν.2112/20 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον N.4093/2012 και τον N.4808/2021), λαμβάνοντας υπόψη πιθανά μελλοντικά γεγονότα (οικονομικά και δημογραφικά), τα οποία θα επηρεάσουν το ύψος του χρηματικού ποσού που θα καταβληθεί στον δικαιούχο εργαζόμενο.
Prudential Actuaries Ltd | 2020
Call us