ΠΕΛΑΤΕΣ

Έχουμε ένα ευρύ φάσμα πελατών οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διαφόρους κλάδους του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, όπως:

  • Ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά.
  • Επαγγελματικά Ταμεία Ασφάλισης – Τ.Ε.Α. (προαιρετικής ή υποχρεωτικής προσχώρησης).
  • Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (για παροχές Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης, εφ’ άπαξ, Περίθαλψης).
  • Εταιρείες που ασχολούνται με τη διαχείριση και διακίνηση υδρογονανθράκων και φυσικού αερίου
  • Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κατασκευών και κατασκευαστικών υλικών.
  • Πληθώρα εταιρειών που λειτουργούν στον ευρύτερο χώρο των ιατρικών υπηρεσιών.
  • Εταιρείες Τουρισμού και Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών
  • Ναυτιλιακές εταιρείες και εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών
  • Εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ως πχ: Πετρελαίου & Αερίου, Πρώτων Υλών, Κατασκευών & Υλικών Κατασκευών, Βιομηχανικών Προϊόντων & Υπηρεσιών, Τροφίμων & Ποτών, Προσωπικών & Οικιακών Αγαθών, Φαρμακοβιομηχανιών, Υπηρεσιών Υγείας, Ιδιωτικά Νοσοκομεία/Κλινικές ή Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Μέσων Ενημέρωσης, Τραπεζών, Τεχνολογίας, Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.)
  • Στο πελατολόγιό μας έχουμε περισσότερες από 300 εταιρείες για εφαρμογή Λογιστικών Προτύπων (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα / ΔΛΠ19, Αμερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα/ US-GAAP FASBASC715, Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα/ΕΛΠ, Γερμανικά Λογιστικά Πρότυπα / German GAAP )
Prudential Actuaries Ltd | 2020
Call us